Valfrihet

Väntetiden till vård regleras genom lag

Enligt lag ska sjukhuset bedöma patientens vårdbehov inom tre veckor från det att remissen anlände till sjukhuset. Om bedömningen förutsätter bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom tre månader efter att sjukhuset har mottagit remissen.

Rätten att fritt välja hälsovårdscentral och vårdenhet för icke-brådskande vård grundar sig i Finland på hälso- och sjukvårdslagen. Enligt det så kallade patientdirektivet kan EU-medborgare även söka vård utomlands från och med 2014. Patienterna har rätt att få vård i ett annat medlemsland på samma grunder som de skulle få vård i sitt hemland. Vård i enlighet med patientdirektivet ersätts enligt samma principer som sjukförsäkringen (Fpa) ersätter vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Det är bra att på förhand ta reda på vårdkostnaderna och gällande praxis till exempel i fråga om felbehandling.

Ta del av sjuk- och hälsovårdslagen och bakgrunden till lagen ›
Läs mer om rätten att fritt välja vårdenhet ›
Jämför och betygsätt vårdenheter ›