Valfrihet

Expertens blogg

Ny forskning om cancerläkemedel för barn i Tammerfors

apr 20, 2017

Cancer är dessbättre en sällsynt sjukdom hos barn. Man vet inte vad som orsakar cancer. På senaste tiden har uppmärksamheten dragits till undersökningar där cancer hos vuxna förvånansvärt ofta förknippats med ”otur”. Detta ändrar på inget sätt det faktum att levnadsvanorna påverkar; tänk på rökning, riklig alkoholkonsumtion eller upprepade solskador till följd av oförsiktigt soldyrkande under varma sommardagar eller på utlandsresor. Vid maligna tumörer hos barn har levnadsvanorna inte samma betydelse. Man känner egentligen till ganska få orsaksfaktorer. I ett färskt nummer av vetenskapstidskriften Blood upptäcktes att patienter med akut lymfoblastisk leukemi oftare än normalt har CMV-viremi – men inte heller här kunde orsakssambandet med leukemi påvisas. Så länge orsakerna inte är kända, är inte heller förebyggandet möjligt.

Låt oss alltså koncentrera oss på god vård. Och vården är god i västervärlden och Finland. Fler än fyra av fem blir friska. Många betalar emellertid ett pris för tillfrisknandet; biverkningar konstateras hos två tredjedelar av patienterna som behandlats mot cancer. Varannan av dem har allvarliga biverkningar. En femtedel av patienterna förlorar dessutom kampen i förtid. Det finns alltså många orsaker till att utveckla behandlingarna. På de sjukdomar, för vilka vi inte har botande behandlingar, behövs nya infallsvinklar. Och för de behandlingsformer som ger biverkningar behövs ersättande approacher.

Vi är de första i Finland att inrätta ett kliniskt forskningscenter för läkemedel för barn. Centret inledde sin verksamhet i början av 2017. Vid centret arbetar för närvarande en deltidsanställd forskningsskötare och -läkare. Syftet med centret är att skapa de ramar och processer som krävs för tidig läkemedelsforskning så att centret har beredskap att utföra högklassig läkemedelsforskning med beaktande av patientsäkerheten. Med tidig läkemedelsforskning avses till exempel sådan forskning där man från en återkommande tumör kunnat utreda ett fel i cancercellens arvsmassa, för vilket det skulle finnas läkemedelsbehandling som korrigerar felet. Även om sådana undersökningar inte nödvändigtvis frambringar ett slutgiltigt botemedel för den som medverkar i undersökningen, är de ändå ett steg framåt i utvecklandet av behandlingar.

Undersökningarna genomförs ofta som stora internationella projekt, eftersom det finns ett litet antal patienter och det tar lång tid att samla in erfarenhet. I undersökningarna som görs vid vårt center kan i framtiden patienter från hela Finland medverka. I vårt forskningscenter görs även läkemedelsundersökningar med anknytning till diabetes och buksjukdomar.


Olli Lohi

avdelningsöverläkare, docent, Tays, enheten för pediatrisk hematologi och onkologi

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER